Caren White
Aug 20, 2021

--

Phew! I was afraid you were going to jump on the Biden dementia bandwagon.

--

--

Caren White

Top Writer in Politics and Government. I always speak my mind. Follow me on Mastodon @carenawhite